โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมที่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงโครงการ“โพธิ์เรียง”สังคมนิยมสุขภาพดี


โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้มีการลงพื้นที่ เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมที่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ในโครงการ “โพธิ์เรียง” สังคมนิยมสุขภาพดี ภายใต้โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปี 2 " เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามและโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (การลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักและผลไม้)  การออกกำลังกายที่ถูกวิธี และการมีสุขภาพจิตที่เหมาะสม ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง