สมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์

เกี่ยวกับปิงส์


 

    แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ มีที่มาจาก แผนงานสื่อทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อวัฒนธรรม แผนงานนี้ เป็นแผนงานแรกๆ ที่ทำงานทางด้านทุนอุปถัมภ์ในด้านสื่อและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ สื่อพื้นบ้าน สื่อร่วมสมัย สื่อวัฒนธรรม และกิจกรรมมุ่งเน้นเยาวชน ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน

     โดยในปี 2551 ได้มีการเริ่มสื่อศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น มีขอบเขตที่กว้าง สามารถเข้าถึงวิถีชีวิตการ เป็นพลเมืองเข้าถึงวิถีชีวิตความอยู่ดีมีสุข ในวิถีสุขภาวะในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชน และชุมชน ซึ่งสื่อที่เป็นเครือข่ายสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ดนตรีสร้างสุข เครือข่ายสื่อพื้นบ้านสานสุข ศิลป์สร้างสุขเครือข่ายละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มสื่อศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย

     โครงการปิ๊งส์ ที่อยู่ภายใต้แผนงานนี้นั้นเป็นโรงการที่ดึงความดีเล็กๆ มาสร้างสุขให้เยาวชน จากสื่อศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน แล้วทำการบูรณาการทั้งหมดโดยขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และเป็นนโยบายของท้องถิ่น ชุมชน และนโยบายระดับประเทศ โดยแบ่งกลุ่มงานเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มที่ทำงานขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย ซึ่งทำงานสอดคล้อง กับ หน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายของประเทศ เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในด้านกระทรวง เป็นกระทรวงวัฒนธรรม ท่องเที่ยว และกีฬา และทำงานร่วมกับแผนงาน ศศย. และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (โครงการเมือง 3D วิถีสุข) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนโยบาย 3D ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

2.กลุ่มงานที่ทำเกี่ยวกับสื่อศิลปวัฒธรรม ชุมชน เพื่อการเปลี่ยนแปลง คือ เป็นกลุ่มชาติพรรณ สื่อพื้นบ้าน กลุ่มที่ ทำงานกับสื่อพื้นบ้าน กลุ่มดนตรีสร้างสุข กลุ่มละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง จะทำงานกับกลุ่มชุมชน เพื่อให้เห็นพลังใน การเปลี่ยนแปลงของทั้งเยาวชน ชุมชน และพลังนโยบายของชุมชน

3.กลุ่มงานขับเคลื่อนสุขภาวะ ด้านสื่อสมัยใหม่ เช่น หนังสั้น MV สื่อร่วมสมัยต่างๆ โฆษณา คลิปสั้น viral clip สื่อ รณรงค์ และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ โดยในสื่อร่วมสมัยจะทำงานร่วมกับภาคีสุขภาวะ ในเชิงประเด็น เช่น อย่าปล่อย ให้เด็กอ้วน ปาฏิหาริย์แห่งการวิ่ง การลดอุบัติเหตุ การสร้างเสริมสุขภาวะเกี่ยวกับบุหรี่ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลักต่างๆ จากนั้นดึงเอาศักยภาพของเด็ก และสถานศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับประถม ศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างประเด็นที่สร้างเสริมสุขภาวะต่างๆ แล้วดึงพลังของ สื่อมาทำงานร่วมกับชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์ทางสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร้างเสริมสุขภาพทั้ง ในระดับปัจเจก ระดับชุมชน ระดับสังคม โดยพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายศิลปิน เครือข่ายผู้นำชุมชน เพื่อเป็น ตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตร จากการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งทางกายภาพและ ชุมชนทางความคิด ใช้เครื่องมือสื่อศิลปวัฒนธรรมทั้งสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนและ สื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย เป็นกระบวนทางสังคมที่ก่อให้เกิดศิลปะสร้างสรรค์ พื้นที่สร้าง สรรค์ ชุมชน-สังคมต้นแบบ ที่มุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาวะ เน้นจิต-ปัญญา สร้างระบบกลไกคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของภาคีสุขภาวะ สังคมสุขภาวะ นำไปสู่การสร้างนโยบายกลไกความเข้มแข็ง ขีดความสามารถ สมรรถภาพในการจัดการดูแลสมรรถภาพของตัวเอง สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899 
อีเมล : [email protected]