กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ในวิถี New Normal ปีที่ 4


 

คำชี้แจ้ง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 31 โรงเรียน

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

09.00 – 09.30 น. กิจกรรมนันทนาการเพื่อการละลายพฤติกรรม 

09.30 – 09.45 น. VTR โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)

09.45 – 09.50 น.  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเข้างาน และแนะนำในเรื่องทิศทางการสนับสนุนของ สสส.

โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

09.50 – 10.10 น. กล่าวถึง “ความเป็นมาของโครงการและ แนวทางและทิศทางการดำเนินโครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ” New Normal 

โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

10.10 – 11.00 น. ทอล์คโชว์ ปลุกพลัง โดย ดร.สง่า ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการฯ 

11.00 – 12.00 น. กิจกรรม เสวนาเจาะลึกประสบการณ์ ความสำเร็จ และ การเรียนรู้ จากโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 3 

โดย คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน, คุณชูเกียรติ  ครูทรงธรรม, คุณจุรีสุวรรณศิลป์ , คุณพรทิพย์ มาศรีนวล อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

ดำเนินรายการโดย ดร.สง่า ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการฯ  

12.00 - 13.00 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการเพื่อเข้าสู่กิจกรรม 

13.15 – 13.45 น. Mini Ted Talk โรงเรียนต้นแบบนำเสนอผลงานนวัตกรรม และรายละเอียดการดำเนินโครงการเพื่อสร้างการเรียนรู้ ในปีที่ผ่านมา 

โดย ดร.กันตพัฒน์ มณฑา  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

13.45 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.00 – 16.00 น. เข้าใจและเรียนรู้เรื่อง การสร้างธีม นวัตกรรมในการออกแบบสื่อ และการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมการรณรงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

นำโดย คุณอรวรรณ  ดิษฐโยธิน และ คุณชูเกียรติ ครูทรงธรรม และทีม Creative

16.00 – 16.30 น. กิจกรรมนันทนาการเพื่อแบ่งกลุ่ม เตรียมเข้าฐาน        

16.30 – 18.00 น. กิจกรรมฐานๆ ละ 10 โรงเรียน โดยกิจกรรมฐานละ 30 นาที ในรูปแบบเวียนฐาน 

-  PA และกิจกรรมทางกาย (นำโดย โค้ชวิทย์ ว่าที่ร.ต.มณฑล  หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สังกัด สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย)  

-  การอ่านฉลาก (ทีมที่ปรึกษาพัฒนาโครงการด้านวิชาการ นำโดย คุณจุรี สุวรรณศิลป์และคณะ)

-  โภชนาการ  (ทีมที่ปรึกษาพัฒนาโครงการด้านวิชาการ นำโดย คุณเกียรติศักดิ์  แหลมจริงและคณะ)

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.30 น. แบ่งกลุ่มกิจกรรม Workshop การออกแบบสื่อเพื่อการรณรงค์ โดย ทีม Creative พี่เลี้ยงสื่อ

20.30 – 21.00 น. นัดหมายกิจกรรมวันที่ 2 และ พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 

08.30 – 09.00 น.  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการละลายพฤติกรรม

09.00 – 10.00 น.  เข้าใจและเรียนรู้เรื่องการเขียนแบบเสนอโครงการ โดย ทีมวิชาการ

10.00 – 10.30 น.   กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงทิศทางและเป้าหมายการดำเนินโครงการร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย คุณเกรียงไกร จงเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.   แบ่งกลุ่ม เพื่อเข้า Workshop การออกแบบสื่อ นวัตกรรม Theme (นำเสนอ และปรึกษาทีมพี่เลี้ยง) ** โดยจากการประชุมหารือ การนำเสนอและเอกสารเพื่อการคัดเลือก จะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ประกอบด้วย

1.วิเคราะห์สถานการณ์ 

2.บริบทสิ่งแวดล้อม จุดเด่นของพื้นที่ ชุมชน 

3.วัตถุประสงค์การทำโครงการ 

4.สื่อและนวัตกรรม 

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาบูรณาการ ความร่วมมือภายในและภายนอกโรงเรียน และเครือข่ายร่วมทำงาน 

6.ความคาดหวังการดำเนินโครงการ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการเพื่อเข้าสู่กิจกรรม

13.15 – 18.00 น. สรุปความเข้าใจและแนะนำ การออกแบบสื่อ นวัตกรรม Theme (นำเสนอ และปรึกษาทีมพี่เลี้ยง)

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น


วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 

08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

08.30 – 09.00 น. กิจกรรมนันทนาการเพื่อแบ่งกลุ่มเตรียมการนำเสนอ

09.00 – 09.15 น. ทิศทางการสนับสนุนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

09.015 – 12.30 น. นำเสนอโครงการรูปแบบกิจกรรม และแผนการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนละ 5 นาที

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น. พิธีการมอบเกียรติบัตร โดย คุณเกรียงไกร จงเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร       

14.45 น.             เดินทางกลับ

 

แผนที่การเดินทาง 

บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม