โรงเรียนวัดบางบอน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Happy and Healthy ที่บางบอน

โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Happy and Healthy ที่บางบอน โดยมีกิจกรรมดังนี้ ให้ความรู้ กับนักเรียนชั้น ป.5 โดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ โดยทำเป็นแผ่นพับเพื่อใช้ในการเดินรณรงค์ ,สอนให้นักเรียนชั้น ป.5 ตระหนักถึงการบริโภคโดยใช้สื่อจากของจริงนำมาถ่ายรูปและวิเคราะห์สารอาหาร,ให้ความรู้บนเวทีคนเก่ง กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรอง ,ให้ความรู้ทาง Facebook กลุ่ม Happy and  Healthy ที่บางบอน ,พลังสื่อ เพื่อสุขภาพ