โรงเรียนวัดบางไผ่ ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการกินอยู่อย่างไทย น้ำหนักสมวัยห่างไกลโรค

โรงเรียนวัดบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการกินอยู่อย่างไทย น้ำหนักสมวัยห่างไกลโรค โดยมีกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติเพิ่มความรู้,กิจกรรมเมนูอาหารไทย น้ำหนักสมวัยบ้านฉัน,กิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อน้ำหนักสมวัย, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินชีวิตแบบไทยช่วยให้ห่างไกลโรค ฯ