การจัดกิจรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโรงเรียน และกิจกรรมการประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ปีที่ 2

การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2 โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่ายคนไทยไร้พุง เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชน ด้วยการผลิตและนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นประเด็นสุขภาพ ถ่ายทอดแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจไปสู่พื้นที่ต่างๆ ในสังคม และเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมสื่อสุขภาวะของเยาวชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างเครือข่ายเยาวชนให้สังคมเห็นพลังของเยาวชนในประเด็นที่สร้างแรงบันดาลใจสู่สังคมได้ อีกทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายเชิงประเด็น ของ สสส. ให้มีสื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและรณรงค์ต่อสังคม  ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดในปีนี้ 20 โรงเรียน

          ในระหว่างวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการจัดกิจรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโรงเรียน และกิจกรรมการประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ปีที่ 2 ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม 

วันเสาร์ที่ 18  - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 

10.00-16.00 น. เชิญชมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา 20 โรงเรียน


วันเสาร์ที่ 18   พฤศจิกายน 2560

 

13.15-14.15  น.  พบกับกิจกรรมการเสวนาพูดคุยพร้อมกิจกรรมสาธิต เรื่อง “ Health to School”  เมนูความสุขยกโรงเรียน  

                        โดย คุณแววตา เอกชาวนา นักโภชนาการ ประจำโรงพยาบาลบาลบำรุงราษฎร์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพ

14.15-14.30 น.   ชมการแสดง ชุด “สนุกด้วยวงล้อดี๊ดี... Healthy Dance” จาก โรงเรียนสุเหร่าทางควาย

14.30-14.45 น.   ชมการแสดง ชุด “สะบ้าทอยกับเจ้าชายอสูร” จาก โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)

14.30-15.00 น.   ชมการแสดง ชุด “Smart slender by stairs” จาก โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

 

วันอาทิตย์ที่ 19  พฤศจิกายน 2560

13.20-14.00น.     การเสวนา “มิติใหม่ เด็กไทยกินผักและผลไม ใส่ใจลดหวาน มัน เค็ม” โดย

• อาจารย์สง่า  ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 

• ตัวแทนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ปีที่ 1

14.00-14.15 น.   ชมการแสดง ชุด  “Happy Station ไม่มีวันอ้วน” จาก โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

14.15-14.30 น.    ชมการแสดง ชุด “ขยับกาย สไตล์บาสโลป” จาก โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

14.30-14.45 น.   เปิดพิธีการประกาศผลและมอบรางวัล โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ปีที่ 2  พร้อมชม VTR โครงการ

14.45-15.15 น.    การแถลงข่าวภายใต้โครงการ การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”  กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงที่มาโครงการ โดย

• รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ประธานกล่าวเปิดงาน โดย

• พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ร่วมเปิดงาน 

• คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์  ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

• อาจารย์สง่า ดามาพงษ์   ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 

• อาจารย์มานพ แย้มอุทัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)       

• ดร.ประภาส  นวลเนตร     ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)       

• อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย   ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

• คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ   อุปนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

• อาจารย์จุรี สุวรรณ์ศิลป์  ชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร 

 ถ่ายภาพร่วมกัน

15.15-16.00 น.   พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน