ประกาศผลรายชื่อเยาวชนผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”

ประกาศผลรายชื่อเยาวชนผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสา พลังแผ่นดิน ธนาคารจิตอาสา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) องค์กรภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และองค์กรภาคีต่างๆ ได้คัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วม โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน  เริ่มต้นวันนี้ : จิตอาสาพลังแผ่นดิน” ผลการคัดเลือกแบ่งออกตามประเภทสื่อดังนี้

ประเภทของการประกวด 

ประเภท สื่อหนังสั้น (Short Film) ความยาว 10 -12 นาที ได้แก่

1. ฮักไอเดีย  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

2. MAB 48         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3. THRIVE  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4. admit. film. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5. Film Toast      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6. แสนแสบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. BC Studio1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ

8. Matchstick Production วิทยาลัยนานาชาติมหิดลอินเตอร์ (MUIC)

9. Leroy  โรงเรียนเทพศิรินทร์


ประเภทแอนนิเมชั่น หรือ โมชั่นกราฟฟิค (Short Animation และ Motion Graphic) ความยาวไม่เกิน 3 นาที ได้แก่

1. EPF               วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จ.ปทุมธานี

2. MALONG        วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จ.ปทุมธานี

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ นางสาวณัฐชา รวมเงิน

4. โจ๊กอาม่า         มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. A Little good   มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. Cookie & Cream Team    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จ.ปทุมธานี

 

ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story) จำนวน 3 - 5 ภาพ ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายอภิวัฒน์ เวียงคำ

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายราชัญ  ปัญญา

3. Torung มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        

4. ที อี วาย มหาวิทยาลัยรังสิต                 

5. แสนแสบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6. Mood and Tone มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. มหาวทิยาลัยศิลปากร นายณภัทร เกษโกมล

8. ศิลปากร นางสาวศิริลักษณ์ เดชพรหม

 

ประเภทชุดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์  (Poster Campaign) คน/ทีมละ ได้แก่

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่    นายชวิศ ศรีมงคล

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่    นางสาวประภัสสร ขันปัญญา

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่    นายวิริยะ จุลเจิม

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่    นายจิรภัทร์ ทองโท

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่   นายศุภกร บัวลา

6. Green tea       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7. Brainstorm      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8. Creative+       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9. เด็กชายรีฟ        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10. คิดเลย           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย