กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”


กำหนดการ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”

ระหว่างวันที่ 2- 3 ธันวาคม  2560

ณ ห้องประชุม Meeting Room 1 – 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

วันที่ 2 ธันวาคม  2560
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน 

09.00 – 09.45 น.    กิจกรรมละลายพฤติกรรม

09.45 – 10.00 น.    กล่าวต้อนรับ และเปิดกิจกรรม 

โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

10.00 – 10.15 น.     แนะนำกิจกรรมและโครงการ 

โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

10.15 – 10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.     สร้างแรงบันดาลจากบุคคลบันดาลใจ

- คุณภาคภูมิ ประทุมเจริญ อดีตพิธีกรและคนเดินเรื่องจากรายการ“คนค้นคน”

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.00 น.     เรียนรู้การสร้าง Storytelling อย่างไรให้เป็นเรื่องราว

14.00 – 16.00 น.      แบ่งกลุ่ม ฐานกิจกรรมเรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อที่ดีโดยวิทยากรมือชีพ แบ่ง 4 กลุ่ม (แยกห้อง)

18.00 – 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.30 น.     แบ่งกลุ่ม พบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาผลงาน (ต่อ)

20.30 – 20.30 น.     ชี้แจงกิจกรรมในวันที่ 3 ธันวาคม  2560 และกลับที่พัก

วันที่ 3 ธันวาคม  2560
08.30 – 09.00 น.    รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 10.00 น.    กิจกรรมละลายพฤติกรรม และเตรียมนำไฟล์นำผลงาน

10.00 – 12.00 น.    แบ่งกลุ่ม เพื่อนำเสนอผลงาน ตามประเภทสื่อ

12.00 – 13.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 น.    มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

14.00 – 14.30 น.    กล่าวปิดกิจกรรม  

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

14.30 – 14.40 น.    ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

14.40 – 15.40 น.   ส่งเอกสารและตรวจสอบเอกสารเพื่อขอรับทุนการผลิตผลงาน

15.40 น.               เดินทางกลับ


หมายเหตุ : ทั้งนี้รายละเอียดของกิจกรรมและช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม