โครงการการประกวดคลิปสั้น และมิวสิควิดีโอ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

เชิญเยาวชนร่วมสมัครโครงการการประกวดคลิปสั้น และมิวสิควิดีโอ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์  รู้เท่าทันสื่อออนไลน์  ในประเภทการประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที และมิวสิควิดีโอความยาวไม่เกิน 4 นาที   “รู้เท่าทันสื่อ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และ ยาสูบ” และ “รู้เท่าทันสื่อการโฆษณาและสื่อสารการตลาด” ชิงทุนการศึกษา, ทุนเพื่อการผลิตผลงานจริงและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการผลิตสื่อ อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ร่วมส่งไอเดียและแนวความคิด มาที่  [email protected]

 

หลักการและเหตุผล 

“การรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy” เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลดังได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิดเรื่อง “การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสร้างสมรรถนะในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” โดยมีหลักการหนึ่งระบุไว้ว่าด้วย “การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อให้สูงขึ้น” ส่งผลให้ประเทศสมาชิกนานาประเทศขององค์การยูเนสโกได้ขานรับหลักการนี้และนำไปขับเคลื่อนในประเทศของตน

Media Literacy เป็นคำศัพท์วิชาการด้านการสื่อสารมวลชน ที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดาและใช้แพร่หลายกันในประเทศสหรัฐอเมริกา บางประเทศในยุโรป และญี่ปุ่น เป็นคำเดียวกันกับคำว่า Media Studies (ใช้ในอังกฤษ) Media Education (ใช้ในอังกฤษและฝรั่งเศส) และ Media Literacy (ใช้ในสหรัฐอเมริกา)

การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การอ่านสื่อให้ออกเพื่อพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทางความคิด เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากผลกระทบในด้านลบจากสื่อได้เป็นอย่างดี และการขับเคลื่อนกระบวนการนี้ มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อเยาวชนซึ่งใช้ชีวิตประจำวันในการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆ รวมถึงสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลาที่มากกว่ากิจวัตรประจำวันอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นทางหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญต่อการผลักดันกระบวนการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อให้ถึงเยาวชนในทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น

สำหรับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย กลุ่มแผนงานระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (แผน10) สำนักวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5)  ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนกระบวนการรู้เท่าทันสื่อมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และยังต้องการการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ

โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์  รู้เท่าทันสื่อออนไลน์  ในประเภทการประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที และมิวสิควิดีโอความยาวไม่เกิน 4 นาที   “รู้เท่าทันสื่อ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และ ยาสูบ” และ “รู้เท่าทันสื่อการโฆษณาและสื่อสารการตลาด” ชิงทุนการศึกษา, ทุนเพื่อการผลิตผลงานจริงและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการผลิตสื่อ อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ร่วมส่งไอเดียและแนวความคิด เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเยาวชนต้นแบบในการเฝ้าระวังสื่อ และเกิดต้นแบบ การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเด็กวัยเรียน

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาสื่อศิลป์ประเภทกิจกรรมต้นแบบ การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเด็กวัยเรียน
 2. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเยาวชนต้นแบบในการเฝ้าระวังสื่อในชุมชน
 3. เพื่อสร้างกลไกการทำงานภายใต้กระบวนการเฝ้าระวังสื่อในสถานศึกษา

 

ประเภทของการประกวด 

-       ประเภท คลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที

-       ประเภทมิวสิควิดีโอความยาวไม่เกิน 4 นาที 

หัวข้อของการประกวด 

-       รู้เท่าทันสื่อ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และ ยาสูบ

-       รู้เท่าทันสื่อการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

 

วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด*

 

เปิดรับสมัครโครงการ :    

9 กุมภาพันธ์  2561  –28 กุมภาพันธ์  2561

 

หมดเขตส่งประกวด :

28 กุมภาพันธ์  2561  (ปิดรับ 17.00 น.)  

(ทางอีเมล [email protected] เท่านั้น)

 

นำเสนอผลงาน และไอเดียต่อคณะกรรมการ  

กลางเดือนมีนาคม  2561 

 

ประกาศรายชื่อเพื่อเข้าเวิร์คช็อปพัฒนาผลงาน :   

กลางเดือนมีนาคม 2561

(ทางเว็บไซต์ และอีเมลผู้ผ่านการคัดเลือก) 

 

กิจกรรมเวิร์คช็อป และมอบทุนเพื่อผลิตผลงาน:    

กลาง – ปลายเดือนมีนาคม 2561  (แจ้งสถานที่อีกครั้ง) 

 

ระยะเวลาผลิตและนัดตรวจงาน :  

เดือนเมษายน 2561

 

ส่งผลงานสมบูรณ์ทางไปรษณีย์  :    

ปลายเดือนเมษายน 2561

 

จัดแสดงผลงานและ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล :

ต้นเดือนพฤษภาคม 2561

 

* *หมายเหตุ: กำหนดการและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15 -25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่
 • สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน หรือ ประเภทบุคคล (เดี่ยว)
 • ผู้สมัครจำเป็นต้องมีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
 • ส่ง Scripts หรือ แบบร่าง, แนวความคิด แนบไฟล์พร้อมกับใบสมัคร
 • ทุกประเภทสื่อจะต้องนำเสนอไอเดีย รูปแบบในการนำเสนอผลงาน แนบมาพร้อมกับใบสมัคร  
 • แนบผลงาน(Portfolio)  ที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่เข้าการประกวด (ถ้ามี) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องระบุประเภทสื่อที่ต้องสมัครให้ชัดเจน  

(ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงประเภทสื่อเดียวเท่านั้นต่อ 1 ทีม) 

 • กรุณา ชื่อ – สกุล, รายละเอียดการติดต่อสื่อสาร และประเภทของสื่อที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
 • เปิดรับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561  –28 กุมภาพันธ์  2561

ทางอีเมล์ [email protected] เท่านั้น (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

 

หลักเกณฑ์การประกวด 

 • ส่ง Scripts หรือ แบบร่าง, แนวความคิด, แนบไฟล์พร้อมกับใบสมัคร  ภายใต้ประเด็น การรู้เท่าทันสื่อหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และ ยาสูบ” และ “รู้เท่าทันสื่อการโฆษณาและสื่อสารการตลาด”
 • ผู้สมัครจะสามารถสมัครได้เพียงประเภทสื่อเดียวเท่านั้นต่อ 1 ทีม
 • ส่งเอกสารทั้งหมดได้ ทาง [email protected]  ภายในวันที่28 กุมภาพันธ์  2561 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com และอีเมลของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและผลิตสื่อตามรูปแบบการดำเนินงานของโครงการ (อบรมเนื้อหา เทคนิค และนำเสนองาน ในวันสุดท้ายของการอบรม พร้อมรับมอบทุน)
 • ทีมที่ได้รับทุน จะมีการนัดพัฒนางาน 2 – 3 ครั้ง  โดยแต่ละทีมมืออาชีพเป็นที่ปรึกษาซึ่งจะให้คำแนะนำในเรื่องของเทคนิควิธีการผลิตงาน 
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน ต้องส่งแบบผลงานต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์ ในหลังจากดำเนินการผลิตผลงานเสร็จในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ทางไปรษณีย์ (เท่านั้น) :  ที่อยู่ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็มทาวน์เวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 การคัดเลือกรอบสุดท้าย (เพื่อรับรางวัลประกวด)

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

 

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน 
 • การสื่อสาร Communication –ความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น และสร้างการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน  
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด 
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน 
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม 

เงินรางวัล 30,000 บาท และ ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1           เงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2           เงินรางวัล 10,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร 

รางวัลชมเชย                      เงินรางวัล 5,000 บาท / จำนวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร บทความ และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-298-0988 ต่อ 104

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดคลิปสั้น และมิวสิควิดีโอ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์  คลิกที่นี่

เพลง เอ๊ะ อะไรยังไง